Polityka prywatno軼i

Firma Us逝gi Turystyczno - Wczasowe Kamila Zwierzchowska z siedzib 80-126 Gda雟k, ul. Prof. Stefana Hausbrandta 32/25 przestrzega zasad dotycz帷ych ochrony prywatno軼i. Zasady te dotycz wszystkich os鏏, kt鏎ych dane posiadamy.

Celem niniejszej polityki prywatno軼i jest przekazanie Pa雟twu informacji na temat tego jak Firma gromadzi i przetwarza Pa雟twa dane osobowe, gdy korzystacie z naszych us逝g.

Obejmuje to wszystkie dane osobowe, jakie podaj Pa雟two za po鈔ednictwem tej strony internetowej, m.in. kiedy przekazujesz swoje dane osobowe w naszym formularzu zapytania, kt鏎y s逝篡 do tego, aby鄉y mogli skontaktowa si z Pa雟twem i zaoferowac nasze us逝gi.

W nieniejszej polityce prywatno軼i, zwroty "Us逝gi Turystyczno - Wczasowe","firma", "my", "nasze" (i tym podobne) oznaczaj Firm Us逝gi Turystyczno - Wczasowe Kamila Zwierzchowska z siedzib w Gda雟ku, czyli podmiot, kt鏎y jest odpowiedzialny za przetwarzanie Pa雟twa danych osobowych.

Us逝gi Turystyczno - Wczasowe b璠a administratorem Pa雟twa danych osobowych.

Oznacza to, 瞠 jeste鄉y odpowiedzialni za wykorzystanie Pa雟twa danych w spos鏏 bezpieczny, zgodnie zobowi您uj帷ym prawem - w szczeg鏊no軼i z postanowieniami Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych, oraz uchylenie uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych - RODO) - a w niekt鏎ych przypadkach zgodnie z umow, jak z nami zawar貫.

Pro鄉y, aby zapoznali si Pa雟two z tre軼i niniejszej Polityki Prywatno軼i. Je瞠li bedziesz mia jakie pytania mo瞠sz skontaktowa si z nami.

 

CZYM S DANE OSOBOWE I JAKIE DANE ZBIERAMY NA PA垶TWA TEMAT ?

Dane osobowe to wszelkie informacje o charakterze osobistym, kt鏎e identyfikuj Pa雟twa jako konkretn osob.

Dane osobowe nie obejmuja danych, na podstawie kt鏎ych nie mo瞠sz zosta zidentyfikowany.

Mo瞠my zbiera (gromadzi), wykorzystywa, przetwarza, przechowywa lub przekazywa dane osobowe, w tym:

  • Dane okreslaj帷e to窺amo嗆: te dane obejmuja Pa雟twa pe軟e imie i nazwisko, dat urodzenia, numer i seri dokumentu to窺amo軼i, co jest niezb璠ne, aby鄉y mogli oferowa Pa雟twu us逝gi zgodnie z obowi您uj帷ym prawem.
  • Dane kontaktowe: to dane, kt鏎e s逝膨 do skontaktowania si z Pa雟twem, np. numer telefonu, adres, adres e-mail oraz dane rozliczeniowe.

JAK ZBIERAMY DANE OSOBOWE ?

Zbieramy dane, w tym dane osobowe, aby m鏂 oferowa nasze us逝gi. Zbieramy tylko takie dane, kt鏎e s nam potrzebne.

Je瞠li dane osobowe s nam potrzebne na podstawie przepis闚 prawa lub  w zwi您ku z naszymi umowami, jakie zawieramy z Pa雟twem aby m鏂 oferowa  us逝gi, nie b璠ziemy mogli zatwierdzi Pa雟twa pro軸y o korzystanie z us逝gi je瞠li nie otrzymamy danych, o kt鏎e prosili鄉y. Mo瞠my by zmuszeni do anulowania lub zawieszenia realizacji us逝gi, jakiej chcia貫 lub mo瞠sz chcie od nas naby. Powiadomimy Ci, je瞠li tak si stanie.

JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE ?

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez firm s sytuacje, kiedy musimy je wykorzystywa, aby wywi您ac si z warunk闚 umowy.

PRZECHOWYWANIE DANYCH

Firma mo瞠 przechowywa Pa雟twa dane osobowe przez czas niezbedny do realizacji celu, w jakim je zebrali鄉y.

Przechowywanie danych przez firm jest ustalone na podstawie zgodno軼i z wymogami prawnymi (ustawowymi lub umownymi) i ksi璕owymi.

PODMIOTY, KT紑YM PA垶TWA DANE OSOBOWE B犵 PRZEKAZYWANE

1. Operatorom pocztowym i kurierskim.
2. Bankom w celu realizacji p豉tno軼i.
3. Kancelarii prawnej w celu dochodzenia roszcze
4. Innym podmiotom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepis闚 prawa.

PA垶TWA UPRAWNIENIA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH.

Osoba, kt鏎ej dane osobowe s przetwa瘸ne ma prawo w ka盥ym czasie do:

1. Dost瘼u, wgl康u do swoich danych osobowych.
2. 秧dania sprostowania, usuni璚ia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
3. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
4. Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
5. Odwo豉nie zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym Administrator mo瞠 przetwarza dane osobowe, pomimo cofni璚ia zgody, je瞠li              przetwarzanie danych ma oparcie w art. 6 ust.1 pkt. c,d,f og鏊nego rozporz康zenia o ochronie danych z dnia 27.04.2016 r. ( Rozporz康zenie                      Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679)

KONTAKT W ZAKRESIE REALIZACJI PRAW WYNIKAJ。YCH Z ROZPORZ.ZENIA RODO:
- e-mail: kamzwi@wp.pl

W zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych ka盥ej osobie przys逝guje prawo do wniesienia skargi na dzia豉nie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, kt鏎ym jest: Prezes Urz璠u Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.